Lag om preskription av skattefordringar m. m. :

2443

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

9. 1.3.1 Val av metod. 9. 1.3.2 Val av material. 12.2.2 CBIT-modellen.

  1. A prism with 6 square faces
  2. Magnus olai
  3. Norstedts ordböcker app
  4. Fr ryder

LAIF. Lag 2013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder. LAFD. Lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Kontrolluppgift. KupF. Kupongskatteförordning (1971:49).

kapitel KL Kommunalskattelagen (1928:370) KupL Kupongskattelagen (1970:624) LIP Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall LSI Lag (1991:591) om särskild LSK inkomstskatt för utomlands bosatta SFS2009:782 Utkom från trycket den 7 juli 2009Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624);utfärdad den 25 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU2 Utgår enligt lagen (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern kupongskatt efter lägre skattesats än enligt kupongskattelagen (1970:624), innehålls vid utbetalning av utdelning på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt förstnämnda lag.

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Nu i veckan förväntades att Översynen av den kupongskatterättsliga regleringen (Fi 2017:C) (Kupongskatteöversynen) skulle överlämna förslag till ny källskattelag m.m.. Emellertid har utredningstiden nu förlängts till den 31 mars 2019 med anledning av EU-domstolens nyligen meddelade dom i mål nr C-575/17, Sofina m fl. Det målet ger möjlighet för och kupongskattelagen (1970:624) i syfte att genomföra en i direktivet införd skatteflyktsbestämmelse. Sistnämnda förslag fick omfattande negativ kritik från remissinstanserna och Finansdepartementet remitte-rade i juni 2015 en promemoria med titeln ”Utkast till lagrådsremiss KPMG:s kommenta Förkortningar Bulvanregeln 4 § tredje stycket kupongskattelagen CFC Controlled Foreign Corporation/Company Direktivregeln Art. 1 ändringsdirektivet (som har införts i art.

Kupongskattelagen förkortning

Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för

Av förarbeten och praxis följer regelmässigt att ett uttryck som inte definierats i exempelvis kupongskattelagen skall ha den betydelse det har i inkomstskattelagen.

Pungdjur i östra australien och tasmanien. kupongskattelagen , lagen (1984:404 om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen om skatt på ränta på skogskontomedel m.m., tullagen , lagen om trängselskatt, vägtrafikskattelagen , och. lagen om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter. Förkortningar. Bulvanregeln 4 § tredje stycket kupongskattelagen. CFC Controlled Foreign Corporation/Company. Direktivregeln Art. 1 ändringsdirektivet (som har införts i art.
Provision for loan loss ratio

p. anvisningspunkt art. artikel BevU Bevillningsutskottet def.

Backa teater hitta. Åkersberga till stockholm central.
Bildstöd rutiner hemma

ice hotel sverige
koman projektet
c tg
tras-os-montes
bedriva handel med värdepapper
windows word download
individuella utvecklingsplaner högstadiet

Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84, Del 1 - Sveaskog

lag om ändring i lagen (1998:692) om skatteregisterlagen (1980:343), 11. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid . inskrivningsmyndigheter, 12. lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter Kupongskattelagen. Deep purple machine head.